Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŻAROWO I SOWNO

OGŁOSZENIE 
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH 
W MIEJSCOWOŚCIACH ŻAROWO I SOWNO   
 
 
1.      Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński
73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5
numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27
adres poczty elektronicznej:     sekretariat@gmina.stargard.pl
 
2.      Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony
 
3.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego. Opłata za specyfikację wynosi 40 PLN.
 
4.      Przedmiot zamówienia:
1)    Wybudowanie w miejscowościach Żarowo i Sowno odcinków sieci wodociągowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem rurociągu wodociągowego (zasuwy, hydranty nadziemne, studnie wodomierzowe). 
Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań, stanowiących odrębne jego części:
Zadanie Nr 1           „Budowa sieci wodociągowej od ul. Reymonta w Stargardzie
 Szczecińskim do Żarowa”
Zadanie Nr 2           „Budowa sieci wodociągowej w Żarowie – działka nr 402 i 403”
Zadanie Nr 3           „Budowa sieci wodociągowej w Sownie – działka nr 149/4”
2)    Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8         – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
3)    Zakres zamówienia:   
a)   Zadanie Nr 1       „Budowa sieci wodociągowej od ul. Reymonta w Stargardzie
 Szczecińskim do Żarowa”
budowa odcinka sieci wodociągowej: rurociąg wodociągowy z rur Ø 110 mm PEHD o długości 1135 m, przyłącza wodociągowe z rur Ø 32 mm PEHD o łącznej długości 215,5 m, montaż studni wodomierzowej oraz 7 hydrantów nadziemnych,
b)   Zadanie Nr 2       „Budowa sieci wodociągowej w Żarowie – działka nr 402 i 403”
budowa odcinka sieci wodociągowej: rurociąg wodociągowy z rur Ø 75 - 110 mm PEHD o łącznej długości 418 m, przyłącza wodociągowe z rur Ø 32 mm PEHD o łącznej długości 5 m, montaż studni wodomierzowej oraz 2 hydrantów nadziemnych,
c)    Zadanie Nr 3       „Budowa sieci wodociągowej w Sownie – działka nr 149/4”
budowa odcinka sieci wodociągowej: rurociąg wodociągowy z rur Ø 90 - 110 mm PEHD o długości 308 m, przyłącze wodociągowe z rur Ø 32 mm PEHD o łącznej długości 1,5 m, montaż 2 hydrantów nadziemnych,
 
5.      Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących pełen zakres robót dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 
6.      Termin wykonania zamówienia:
Zadanie Nr 1 – do dnia 15 grudnia 2007 r., Zadanie Nr 2 – do dnia 15 grudnia 2007 r., Zadanie Nr 3 – do dnia 15 grudnia 2007 r.
 
7.      Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  
2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia,
3)     dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują narzędziami i urządzeniami do wykonania robót budowlanych,    
4)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnią, aby osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadała uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,  
5)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
6)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę. 
 
8.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena   –   100 %.
 
10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój 212, w terminie do dnia 4 września 2007 roku do godziny 13:00.
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 201, w dniu 4 września 2007 roku o godzinie 13:15.
 
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
 
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
14. Osoby upoważnione do kontaktów:   Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) – tel. 091 577-61-29 w. 26, 27.
 
15. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2007 roku.    
 
Wójt Gminy
                                                                      Kazimierz Szarżanowicz
 
 
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2007-08-14 13:10:30 38,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-14 13:10:30 127,4KB 127 razy
2 SIWZ_zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-08-14 13:20:05 92,9KB 81 razy
3 SIWZ_zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 10:22:31 92,9KB 78 razy
4 SIWZ_dokumentacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 10:24:57 4,2MB 263 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-31 12:26:56 183,8KB
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2007-09-20 08:50:06 53,6KB
Udzielenie zamówienia
1 zamowienie.pdf 2007-10-03 23:18:06 1,8MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-08-2007 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 03-10-2007 23:18